On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Smlouvy o užívání věcí

Při obchodování s věcmi můžeme v zásadě rozeznávat dva typy obchodů. Jednak ty, kde se k věcem převádí vlastnictví a dále ty, kdy se vlastnictví k věcem nepřevádí, ale „pouze“ se smluvnímu partnerovi dovoluje věc požívat a užívat (např. jezdit v autě nebo bydlet v bytě). Zatímco na převod vlastnictví se používají smlouvy o převodu vlastnictví, tak při obchodování s věcmi formou jejich užívání se používají jiné smluvní typy, které bychom mohli souhrnně nazvat smlouvy o užívání věcí.

Smlouvy o užívání věcí jsou zpravidla smlouvy úplatné, neboť když někomu umožníme, aby používal např. naše auto nebo bydlel v našem bytě, tak by nám za to mohl zaplatit nějakou částku.

Při uzavírání těchto typů smluv je třeba si rozmyslet, zda věc, kterou umožním používat někomu jinému, je zuživatelná (např. uhlí, peníze). Věci zuživatelné jsou rovněž určené druhově  (genericky)  jsou věci, které se určují podle množství a jakosti, jsou jimi např. uhlí, obilí, benzín, maso, potraviny obecně  atd.  Při obchodování s těmi věcmi (zuživatelnými) je třeba při jejich přenechání jinému aniž by se tyto věci prodávali a měnilo se vlastnictví k těmto věcem použít smlouvu o zápůjčce, pokud se jedná o smlouvu úplatnou. Pokud jde o smlouvu neúplatnou jde rovněž použít smlouvu o zápůjčce případně smlouvu o výprose.

Nezuživastelné věci jako je automobil, byt, obraz se pak přenechávají jinému k užívání zpravidla formou nájemní smlouvy jde-li i úplatnou smlouvu, nebo smlouvou o výpůjčce, jde-li o bezúplatné užívání.  Aplikace smlouvy-online má vytvořené tři nejběžnější typy nájemních smluv. Jednat smlouvu o nájmu (obecnou), která se používá na nájem movitých věcí jako jsou automobily, kola, obrazy, zbraně, vozidla, plavidla, letadla atd. Smlouva objektu určeného k bydlení se používá na užívání bytu, případně domu k zajištění bytových potřeb nájemce a smlouva o nájmu objektu k podnikání na nájem prostory sloužícího k podnikání jako např. prodejny, sklady, výrobní haly.

Na užívání a požívání zemědělských a lesních pozemků se používá pachtovní smlouva. Rozdíl oproti nájmu a pachtu je zejména v tom, že nájem umožňuje nájemci jenom užívat pronajatou věc, ale při pachtu je pachtýři dovoleno věc i požívat, tedy brát z ní užitky a plody, což v praxi znamená u zemědělských pozemků sklízet úrodu.

Na umožnění užívání nehmotných statků chráněných právem duševního vlatsnictví se používá licenční smlouva licenční smlouva a na užití atorského díla její speciální varieta sloužící k užití autorského díla.

Vzory
smluv: