On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o nájmu

 Pronajímatel:

 Pronajímatel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Nájemce:

 Nájemce - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Pronajímaná věc
Měna:


Časová jednotka účtování nájmu:


Doba nájmu


Placení nájmu:


Smluvní pokuta při pozdním placením nájmu:


Smluvní pokuta při pozdním vrácení předmětu nájmu:


Možnost dát věc do podnájmu:

Sjednání úroků z prodlení:


Nájemní smlouva

Nájemní smlouva je upravená v § 2201 a násl. občanského zákoníku. Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Nájemní smlouva je smluvní typ, který se používá na poskytnutí individuálně určené věci jako je automobil, byt, hostinec. Pokud by šlo o umožnění užívání věcí určených podle druhu jako obilí, uhlí, dřevo, jež jsou určené množstvím a jakostí, pak se na jejich užívání použije smlouva o zápůjčce.

Velmi podobná je smlouva pachtovní, která se však používá nejen na umožnění užívání věci, ale i braní užitků z věci (úrody). Pokud tedy chcete kus pozemku, abyste tam parkovali automobil, měla by se použít smlouva nájemní. Pokud ale chcete zahrádku, kde poroustou stromy a chcete z nich čřesat ovoce a pěstovat tam zeleninu, měla by se uzavírat smlouva pachtovní.

Do účinnosti nového občanského zákoníku (1.1.2014) naše právo neznalo pachtovní smlouvu, tak se používala nájemní smlouva i pro pachtovní vztahy.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou pronajímatel a nájemce. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl pronajímatel nebo nájemce náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace pronajímané věci.  Tato smlouva je určena k pronajímání movitých věcí, jako jsou auta, počítače, lodě, pracovní nářadí. Pokud chcete pronajmout byt nebo dům určený k bydlení, použijte speciální smlouvu o nájmu objektu k bydlení. Pokud chcete pronajmout objekt k podnikání jako je hostinec, provozovna výrobního závodu, sklad apod., použijte smlouvu o nájmu objektu k podnikání.

Nájemní smlouva je smlouva úplatná, takže lze za pronajmutí věci požadovat nájemné. K tomu slouží příslušná kolonka u aplikace smlouvy on-line, do které je třeba uvést výši nájemného a zaškrtnout za jakou časovou jednotku bude uvedené nájemné účtováno, zda za den, za týden, za měsíc nebo za rok.

Důležitou součástí nájemní smlouvy je doba nájmu. Tato doba může být stanovena jako určitá nebo neurčitá. V případě stanovení určité doby je třeba uvést počátek a konec nájmu. Nájem v tomto případě končí uplynutím doby. Nájem lze rovněž uzavřít na dobu neurčitou, v tomto případě lze nájme vypovědět a nájem končí uplynutím výpovědní doby. Podle § 2231 občanského zákoníku lze nájem vypovědět při nájmech nemovitostí v tříměsíční lhůtě, při nájmu movitých věcí v jednoměsíční lhůtě.

Další kolonkou, kterou je třeba v aplikaci smlouvy on-line zaškrtnout, je, zda bude nájemné placeno na základě výzvy k placení (faktury) nebo v měsíčních splátkách rovnou na základě nájemní smlouvy (v takovém případě není třeba vyzývat nájemce k placení nájmu výzvou (fakturou).

V nájemní smlouvě generované pomocí aplikace smlouvy-online se mohou vyskytovat dvě povinnosti nájemce. Jednak povinnost platit nájemné a dále povinnost vrátit pronajímateli po uplynutí doby nájmu pronajímanou věc. Obě tyto povinnosti lze zajistit smluvní pokutou. Pokud chcete příslušnou povinnost zajistit smluvní pokutou, je třeba zaškrtnout příslušnou kolonku.

Při vytváření nájemní smlouvy pomocí aplikace smlouvy on-line je rovněž třeba rozhodnout se, zda nájemce je oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu či nikoli.

Poslední položkou je možnost výběru ohledně způsobu řešení sporu vyvolaných nájemní smlouvou. Zpravidla půjde o vymáhání dlužného nájemného, případně zaplacení smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší, ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis pronajímané věci, výši nájemného a trvání nájmu.

Vygenerovanou nájemní smlouvu si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla nájemní smlouva uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak pronajímatel, tak nájemce.

Vzory
smluv: