On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kupní smlouva o prodeji vozidla

 Prodávající:

 Prodávající - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Kupující:

 Kupující - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Prodávané vozidlo

Měna:Den dodání zboží:Způsob placení:


Ztráta výhody splátek:


Smluvní pokuta při pozdním dodání zboží:


Záruka:

Stanovení úroků z prodlení
Kupní smlouva o prodeji vozidla

Kupní smlouva o prodeji vozidla je speciální podtyp obecné kupní smlouvy, je uzavírána podle § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podle kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (v tomto případě motorové vozidlo), která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto motorovému vozidlu, a kupující se zavazuje, že motorové vozidlo převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou prodávající a kupující. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl prodávající nebo kupující náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace vozidla (zboží), to se identifikuje pomocí kategorií jako je, druh vozidla, tovární značka vozidla, rok výroby vozidla, barva vozidla, zdvihový objem motoru, výrobní číslo motoru, výrobní číslo karoserie, VIN, SPZ.

Vzhledem k tomu, že kupní smlouva je úplatná, je třeba uvést výši kupní ceny vozidla a zvolit měnu. Pokud jste plátcem DPH a máte povinnost odvést DPH, je třeba abyste uvedli výši kuní ceny včetně DPH.

Vozidlo může být kupujícímu předáno ihned při uzavření kupní smlouvy nebo je možné dodat vozidlo později, v tomto případě je třeba se dohodnout, kdy bude kupujícímu vozidlo dodáno a uvést konkrétní datum. V případě pozdějšího dodání vozidla je obvyklé, aby místem dodání zboží bylo sídlo prodávajícího, tedy, že si kupující pro vozidlo do sídla prodávajícího dojede.

Při zaplacení kupní ceny je třeba uvést, zda kupující zaplatí kupní cenu při uzavření kupní smlouvy v hotovosti nebo později. Pokud bude kupní cena placená později, je třeba uvést datum, do kdy bude kupní cena zaplacena. Je rovněž možné se dohodnout na tom, že kupní cena bude uhrazena ve splátkách, v takovém případě je třeba uvést počet splátek a aplikace smlouvy-online si pak již automaticky přepočítá výši jednotlivých splátek. Pokud bude kupní cena splácena ve splátkách, je možné dohodnout i ztrátu výhody splátek, což znamená, že v případě nezaplacení kterékoli splátky se stává splatný celý dluh – tedy celá nezaplacená část kupní ceny.

V kupní smlouvě generované aplikací smlouvy-online se vyskytuje povinnost prodávajícího dodat vozidlo do určitého data (pokud nebylo vozidlo předáno ihned), plnění této povinnosti je možno zajistit smluvní pokutou. Stejně je možné smluvní pokutou zajistit zaplacení kupní ceny za vozidlo, pokud bude kupní cena hrazena až po uzavření kupní smlouvy. Smluvní pokutu lze zvolit buď účtovanou ve výši 5 % z kupní ceny za každý měsíc prodlení se zaplacením kupní ceny a nebo ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

Smluvní strany se též mohou dohodnout na tom, zda kupující poskytne prodávajícímu na zboží záruku, pokud ano je třeba vyplnit počet měsíců záruční doby.

Poslední položkou je možnost výběru způsobu řešení sporu vyvolaných touto smlouvou. Zpravidla půjde o vymáhání zaplacení kupní ceny vozidla nebo smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak, že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře a nebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší (alespoň při vymáhání částky do 50.000,-Kč), ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis prodávaného vozidla, výši kupní ceny a datum, do kdy chcete kupní cenu zaplatit.

Vygenerovanou kupní smlouvu si přečtěte a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla kupní smlouva uzavřená je třeba, aby ji podepsal jak prodávající tak kupující.

V rámci posílení právní jistoty je možné plnění smlouvy (zejména zaplacení příslušných finančních částek) zajistit dalšími právními instrumenty jako je směnka anebo uznání dluhu.

Vzory
smluv: