On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o výpůjčce

 Půjčitel:

 Půjčitel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Vypůjčitel:

 Vypůjčitel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Věc daná do užívání


Stanovení účelu


Ukončení výpůjčky


Možnost žádat vrácení věci dříve z důvodu, který nemohl být při uzavření smlouvy předvídán:

Smluvní pokuta při pozdním vrácení věci:


Možnost dát věc do užívání jinému:


Smlouva o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce je upravená v § 2193 a násl. občanského zákoníku. Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se umožnit její bezplatné a dočasné užívání.

Smlouva o výpůjčce je smluvní typ, který se používá na poskytnutí individuálně určené věci jako je automobil, dům, apod. Zpravidla se dojednává účel. Pokud by šlo o umožnění užívání věcí určených podle druhu jako obilí, uhlí, dřevo, jež jsou určené množstvím a jakostí, pak se na jejich užívání použije smlouva o zápůjčce .

Pokud by nebyl sjednán účel je možno použít též smlouvu o výprose.

Smlouva o výpůjčce je bezúplatná, pokud byste chtěli úplatu, měli byste uzavírat smlouvu o nájmu.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou půjčitel a vypůjčitel. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl pronajímatel nebo nájemce náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace vypůjčené věci. V této souvislosti je třeba se rozmyslet, zda bude vypůjčené věc vypůjčené bez jakéhokoli účelu, nebo ke konrétně uvedenému účelu. V takovém případě je třeba účel výpůjčky specifikovat.

Důležitou součástí smlouvy o výpůjčce je vymyšlenímechanismu, kdy výpůjčka končí. Může to být konrétního dne, uplynutím 1 měsíčné výpovědní doby nebo naplnněím účelu. Rovněž je možno dohodnout, že půjčitel může žádat vrácení věci okamžitě, pokud ji potřebuje nevyhnutelně dříve z ůvodu, který nemohl při uzavírání smlouvy předvídat.

Při vytváření smlouvy o výpůjčce pomocí aplikace smlouvy on-line je rovněž třeba rozhodnout se, zda vypůjčitel je oprávněn umožnit užívání vypůjčené věci další osobě či nikoli.

Další položkou je možnost výběru ohledně způsobu řešení sporu vyvolaných smlouvou o výpůjčce. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší (zpravidla při vymáhání dluhu měnším než 50.000,-Kč), ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis vypůjčené věci.

Vygenerovanou pachtovní smlouvu si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva o výpůjčce uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak půjčitel, tak vypůjčitel.

Vzory
smluv: