On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pachtovní smlouva

 Propachtovatel:

 Propachtovatel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Pachtýř:

 Pachtýř - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Propachtovaná věc
Měna:


Časová jednotka účtování pachtovného:


Doba trvání pachtu


Placení pachtovného:Propachtování věci společně s inventářem:

Smluvní pokuta při pozdním placení pachtovného:


Smluvní pokuta při pozdním vrácení propachtované věci:


Možnost dát věc do užívání jinému:

Sjednání úroků z prodlení:


Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva je upravená v § 2332 a násl. občanského zákoníku. Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

Pachtovní smlouva je smluvní typ, který se používá na poskytnutí individuálně určené věci jako je pole, podnik (závod). Pokud by šlo o umožnění užívání věcí určených podle druhu jako obilí, uhlí, dřevo, jež jsou určené množstvím a jakostí, pak se na jejich užívání použije smlouva o zápůjčce.

Velmi podobná je smlouva nájemní, která se však používá jen na umožnění užívání věci, ale nikoli na braní požitků z věci (úrody). Pokud tedy chcete kus pozemku, abyste tam parkovali automobil, měla by se použít smlouva nájemní. Pokud ale chcete zahrádku, kde poroustou stromy a chcete z nich sklízet úrodu, měla by se uzavírat smlouva pachtovní.

Do účinnosti nového občanského zákoníku (1.1.2014) naše právo neznalo pachtovní smlouvu, tak se používala nájemní smlouva i pro pachtovní vztahy.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou propachtovatel a pachtýř. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl pronajímatel nebo nájemce náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace propachtované věci. V této souvislosti je třeba se rozmyslete, zda bude propachtovaná věc propachtovaná společně s inventářem (např. kravín společně s krávami. Pokud tomu tak bude je třeba vypracovat inventář, který je třeba podpesat oběma stranami a přiložit k pachtovní smlouvě.

Pachtovní smlouva je smlouva úplatná, takže lze za propachtování věci požadovat pachtovné. K tomu slouží příslušná kolonka u aplikace smlouvy on-line, do které je třeba uvést výši pachtovného a zaškrtnout za jakou časovou jednotku bude uvedené nájemné účtováno, zda za den, za týden, za měsíc nebo za rok.

Důležitou součástí pachtovní smlouvy je doba pachtu. Tato doba může být stanovena jako určitá nebo neurčitá. V případě stanovení určité doby je třeba uvést počátek a konec pachtu. Pacht v tomto případě končí uplynutím doby. Pacht lze rovněž uzavřít na dobu neurčitou, v tomto případě lze pacht vypovědět a pacht končí uplynutím výpovědní doby. Podle § 2339 občanského zákoníku lze pacht vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku. U zemědělského pachtu je pachtovní rok období od 1.10. do 30.9 následujícího roku, u ostatních pachtů jde o kalendářní rok.

Další kolonkou, kterou je třeba v aplikaci smlouvy on-line zaškrtnout, je, zda bude pachtovné placeno na základě výzvy k placení (faktury) nebo v měsíčních splátkách rovnou na základě pachtovní smlouvy (v takovém případě není třeba vyzývat pachtýře k placení pachtu výzvou (fakturou). Další možností je placení patovného jednou za rok vždy k 31. lednu následujícího roku.

V pachtovní smlouvě generované pomocí aplikace smlouvy-online se mohou vyskytovat dvě povinnosti pachtýře. Jednak povinnost platit pachtovné a dále povinnost vrátit propachtovateli po uplynutí doby pachtu propachtovanou věc. Obě tyto povinnosti lze zajistit smluvní pokutou. Pokud chcete příslušnou povinnost zajistit smluvní pokutou, je třeba zaškrtnout příslušnou kolonku.

Při vytváření pachtovní smlouvy pomocí aplikace smlouvy on-line je rovněž třeba rozhodnout se, zda pachtýř je oprávněn umožnit užívání propachtované věci další osobě či nikoli.

Další položkou je možnost výběru ohledně způsobu řešení sporu vyvolaných pachtovní smlouvou. Zpravidla půjde o vymáhání dlužného pachtovného, případně zaplacení smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší (zpravidla při vymáhání dluhu měnším než 50.000,-Kč), ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis propachtované věci, výši pachtovného a trvání pachtu.

Vygenerovanou pachtovní smlouvu si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla pachtovní smlouva uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak propachtovatel, tak pachtýř.

Vzory
smluv: