On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o výprose

 Půjčitel:

 Půjčitel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Výprosník:

 Výprosník - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Věc daná do užívání


Smluvní pokuta při pozdním vrácení věci:


Možnost dát věc do užívání jinému:


Smlouva o výprose

Smlouva o výprose je upravená v § 2189 a násl. občanského zákoníku. Smlouvou o výprose půjčitel přenechává výprosníkovi věc u užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat.

Smlouva o výprose je smluvní typ, který je možno použít na bezplatné užívání jakékoli věci. Užívání věci se neomezuje žádným účelem. Pokud by šlo o umožnění užívání věcí nezuživatelných a byl by sjednaný účel, pak se na jejich užívání použije smlouva o výpůjčce .

Pokud by nebyl sjednán účel a šlo by zapůjčení věcí zuživatelných, je možno použít též smlouvu o zápůjčce.

Smlouva o výprose je bezúplatná, pokud byste chtěli úplatu, měli byste uzavírat smlouvu o nájmu.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou půjčitel a výprosník. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl půjčitel nebo výprosník náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace přenechané věci.

Při vytváření smlouvy o výprose pomocí aplikace smlouvy on-line je rovněž třeba rozhodnout se, zda výprosník je oprávněn umožnit užívání přenechané věci další osobě či nikoli.

Další položkou je možnost výběru ohledně způsobu řešení sporu vyvolaných smlouvou o výprose. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší (zpravidla při vymáhání dluhu měnším než 50.000,-Kč), ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis věci přenechané k užívání.

Vygenerovanou smlouvu si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak půjčitel, tak výprosník.

Vzory
smluv: