On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o dílo

 Objednatel:

 Objednatel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Zhotovitel:

 Zhotovitel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Dílo


Měna:
Způsob placení

Ztráta výhody splátek:Poskytnutí zálohy:
Smluvní pokuta při pozdním dodání díla:

Záruka


Stanovení úroků z prodlení

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je upravená v § 631 a následujících ustanovení občanského zákoníku a dále v § 536 a následujících ustanovení obchodního zákoníku. Smlouva o dílo, kterou Vám předkládáme, je smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. Podle smlouvy o dílo se zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat je objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla zhotoviteli sjednanou cenu.

Smlouva je smluvní typ, který se používá k vytvoření věci na zakázku, případně k úpravě věci na zakázku. Někdy je sporné, zda je třeba použít kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo. Obchodní zákoník uvádí, že dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, v těchto případech je tak třeba uzavírat smlouvu o dílo a nikoli smlouvu kupní.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou objednatel a zhotovitel. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl prodávající nebo kupující náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace díla. V tomto případě je třeba přesně popsat dílo, tak aby bylo jasné, co má zhotovitel vytvořit, např. postavení zděné udírny o rozměrech ......., na pozemku ......., včetně úklidu a uvedení udírny do provozu.

Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo je úplatná, je třeba uvést výši ceny za dílo a zvolit měnu. Pokud jste plátci DPH a máte povinnost odvést DPH, je třeba abyste uvedli výši ceny díla včetně DPH.

Jelikož jde o provedení určité věci (díla), je třeba uvést též datum, do kdy má být dílo provedeno a předáno objednateli.

Pokud se jedná o placení ceny za dílo, je třeba uvést, zda objednatel zaplatí cenu díla jednorázově po provedení díla nebo ve splátkách. V případě úhrady díla ve splátkách je třeba uvést počet splátek a aplikace smlouvy-online si pak již automaticky přepočítá výši jednotlivých splátek. Pokud bude cena díla splácena ve splátkách, je možné dohodnout i ztrátu výhody splátek, což znamená, že v případě nezaplacení kterékoli splátky se stává splatný celý dluh – tedy celá nezaplacená část ceny díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout též na poskytnutí zálohy zhotoviteli, v takovém případě je třeba uvést výši této zálohy. Záloha je pak splatná do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

Ve smlouvě o dílo je možné dohodnout smluvní pokutu v případě pozdního zaplacení ceny za dílo. Smluvní pokutu lze zvolit buď účtovanou ve výši 5 % z  ceny díla za každý měsíc prodlení se zaplacením ceny díla a nebo ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

Ve smlouvě o dílo generované aplikací smlouvy-online se vyskytuje povinnost zhotovitele provést dílo do určitého data, plnění této povinnosti je možno rovněž zajistit smluvní pokutou.

Smluvní strany se též mohou dohodnout na tom, zda zhotovitel poskytne objednateli na dílo záruku, pokud ano je třeba vyplnit počet měsíců záruční doby.

Poslední položkou je možnost výběru způsobu řešení sporu vyvolaných touto smlouvou. Zpravidla půjde o vymáhání zaplacení ceny díla nebo smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak, že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře a nebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší, ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis díla, výši kupní ceny za dílo a datum, do kdy má být dílo zhotoveno.

Vygenerovanou smlouvu o dílo si přečtěte a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva o dílo uzavřená je třeba, aby ji podepsal jak objednatel tak zhotovitel.

V rámci posílení právní jistoty je možné plnění smlouvy (zejména zaplacení příslušných finančních částek) zajistit dalšími právními instrumenty jako je směnka anebo uznání dluhu.

Vzory
smluv: