On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o zápůjčce

 Věřitel (zapůjčitel):

 Věřitel (zapůjčitel) - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Dlužník (vydlužitel):

 Dlužník (vydlužitel) - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Zápůjčka - POKUD ZAPŮJČUJETE PENÍZE POUŽIJTE SAMOSTATNOU SMLOUVU O ZÁPŮJČCE PENĚZ


Úplata za poskytnutí zápůjčky:
 


Smluvní pokuta při pozdním vrácení věci:

Smluvní pokuta při pozdním zaplacení peněžité částky jako úplaty
za poskytnutí zápůjčky:


Stanovení úroků z prodlení 


Smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce je upravená v § 2390 nového občanského zákoníku (zákon Č. 89/2012 Sb.). Smlouvou o zápůjčce přenechává věřitel (zapůjčitel) dlužníkovi (vydlužiteli) zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu.

Smlouva o zápůjčce je smluvní typ, který se používá na poskytnutí zastupitelných věcí, jako jsou např. peníze, obilí, uhlí (věci určené množstvím a jakostí). Pokud jde o užívání věcí určených individuálně, pak se na jejich užívání používá nájemní smlouva. Jestliže budete někomu zapůjčovat peníze, využijte raději speciálně upravenou smlouvu o zapůjčování peněz nebo smlouvu o úvěru.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou vydlužitel a zapůjčitel.

Při vyplňování formuláře záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl dlužník nebo věřitel náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace zapůjčené věci. Z povahy věci plane, že musí jít o věc určenou podle druhu (tedy např. 100 kg brambor), pokud by šlo o „zapůjčení“ individuálně určené věci – např. jízdního kola, použijte smlouvu o nájmu.

Při smlouvě o zápůjčce lze dohodnout rovněž úplatu za zapůjčení věci. Úplata se realizuje buď penězi, nebo vrácením většího množství zapůjčené věci. V aplikaci smlouvy-online je tak třeba si vybrat, zda bude zápůjčka realizována bezúplatně, nebo úplatně zaplaceném peněžité částky nebo plněním většího množství zapůjčené věci.

Při zaplacení peněžité částky je třeba uvést částku, kterou zapůjčitel za zapůjčení věci požaduje a rovněž datum, kdy chce tuto částku zaplatit.

Další důležitou součástí smlouvy o zápůjčce je uvedení data, do kdy má vydlužitel zapůjčiteli zápůjčku vrátit.

Ve smlouvě o půjčce generované aplikaci smlouvy-online se mohou vykytovat dvě povinnosti vydlužitele. Jednak povinnost vrátit zápůjčku a dále povinnost zaplatit za poskytnutí zápůjčky zapůjčiteli určitou částku. Obě tyto povinnosti lze zajistit smluvní pokutou.

Povinnost vrátit zapůjčenou věc řádně a včas je zajištěna smluvní pokutou ve výši, kterou si určíte sami. Aplikace umožňuje smluvní pokutu účtovat po týdnech prodlení, případně po měsících prodlení.

Povinnost vydlužitele zaplatit za poskytnutí zápůjčku určitou částku lze rovněž zajistit smluvní pokutou. Smluvní pokutu lze zvolit buď účtovanou ve výši 5 % z této částky za každý měsíc prodlení se zaplacením této částky a nebo ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.¨

Poslední položkou je možnost výběru ohledně způsobu řešení sporu vyvolaných touto smlouvou. Zpravidla půjde o vymáhání vrácení zápůjčky, případně zaplacení úplaty za zápůjčku nebo smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší (alespoň při vymáhání částky do 50.000,-Kč), ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis půjčené věci, výši úplaty a datum do kdy chcete půjčku vrátit, případně zaplatit úplatu za poskytnutí půjčky.

Vygenerovanou smlouvu o zápůjčce si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva o zápůjčce uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak dlužník, tak věřitel.

V rámci posílení právní jistoty je možné plnění smlouvy (zejména zaplacení příslušných finančních částek) zajistit dalšími právními instrumenty jako je směnka anebo uznání dluhu.

Vzory
smluv: