On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uznání dluhu

 Věřitel:

 Věřitel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Dlužník:

 Dlužník - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Uznání dluhuUznání dluhu

Uznání dluhu je zajišťovacím institutem, který posiluje postavení věřitele při vymáhání zajištěného dluhu. Uznání dluhu je specifikováno v § 2053 občanského zákoníku, podle kterého: Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

K uznání dluhu je tak zapotřebí, by byla specifikována jeho výše a rovněž důvod vzniku dluhu (např. nezaplacená faktura, škoda způsobená dopravní nehodou, nezaplacená smluvní pokuta).

Uznání dluhu je jednostranný právní úkon, to znamená, že „postačí“, aby bylo podepsáno věřitelem. Pokud se týká aplikace smlouvy on-line, tak v tomto případě je na dokumentu uznání dluhu kolonka rovněž pro podpis věřitele. Je to proto, že v dokumentu může být ujednání o místní příslušnosti soudu nebo o příslušnosti rozhodce k řešení sporu s vymáháním uznaného závazku. Jakož i dohoda o tom, že v případě nezaplacení uznaného dluhu je možno požadovat i úroky z prodlení ve smluveném rozsahu a to nejen z jistiny, ale i z příslušenství (např. úroky nebo náklady spojené s vymáháním dluuhu), pokud bylo zohledněno již v uznaném dluhu. Tyto dohody (dohoda o místní příslušnosti soudu nebo dohoda o rozhodci) jsou již dvoustranné, takže je třeba zapotřebí rovněž podpisu věřitele.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat osobu dlužníka a věřitele. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl dlužník nebo věřitel náležitě identifikován.

Důležitou formulářovou položkou je důvod vzniku závazku (dluhu). Zde je třeba popsat, proč dluh vznikl (např. nezaplacení kupní ceny za prodané vozidlo SPZ:........, nebo nezaplacení smluvní pokuty vzniklé kvůli nesplnění povinnosti dlužníka dodat věřiteli včas objednané zboží na základě smlouvy uzavřené dne .........).  Důvod vzniku dluhu je třeba náležitě popsat, protože jinak nebude dokument „uznání dluhu“, ale jakýmsi prohlášením, který nebude mít účinky „uznání dluhu“ dle občanského zákoníku.

 Další formulářovou položkou je výše dluhu, kde je třeba uvést peněžitou částku (dluh), který má dlužník u věřitele z důvodu, který uváděl výše. Rovněž je třeba uvést datum, do kdy dlužník svůj dluh uhradí.

Dalším aspektem, o kterém se lze dohodnout je výše úroků z prodlení, pokud by dlužník neuhradil svůj dluh včas. možno je volit mezi zákonnou výši úroků z prodlení, kterou stanoví vláda nařízením (v různých obodbích to je různé, ale jde zhrubo o oúrok 7-9 % ročně) a sazbou 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, což je mnohem více.

Aplikace smlouvy-online rovněž umožňuje dohodnout se o způsobu řešení sporu. V případě uznání dluhu to bude vlastně vymáhání dlužné částky. Na výběr nabízí aplikace smlouvy on-line tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře a nebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší, ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a důvod vzniku dluhu a výši dluhu.

Vygenerovaný dokument uznání dluhu si přečtěte, a pokud by se Vám na něm něco nezdálo, zkuste si uznání dluhu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovoval Vašim potřebám.  Aby uznání dluhu bylo účinné, je třeba, aby jej podepsal dlužník, aby byly účinné dohody o řešení sporu, je třeba, aby je podepsal rovněž věřitel.

V rámci posílení právní jistoty je možné vrácení půjčené částky zajistit dalšími právními instrumenty jako je směnka.

Vzory
smluv: