On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Smlouva o zápůjčce peněz

 Věřitel (zapůjčitel):

 Věřitel (zapůjčitel) - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Dlužník (vydlužitel):

 Dlužník - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Zápůjčka


Měna půjčky:Úroky ze zápůjčky:%


zvolené měny zápůjčky.


Doba a způsob vrácení zápůjčky:Ztráta výhody splátek:


Způsob poskytnutí zápůjčkyStanovení úroků z prodlení
Způsob vrácení zápůjčky:
Sankce:
Smlouva o zápůjčce peněz

Smlouva o zápůjčce peněz je speciálním derivátem smlouvy o zápůjčce.  Smlouvou o zápůjčce peněz přenechává věřitel (zapůjčitel) dlužníkovi (vydlužiteli) peníze, a dlužník (vydlužitel) se zavazuje peníze vrátit po uplynutí dohodnuté doby.

Smlouva o zápůjčce peněz je smluvní typ, který se velice blíží smlouvě o úvěru. Rozdíly mezi nimi nejsou velké, protože vždy jde o to, že věřitel někomu dává k dispozici peněžní prostředky a dlužník má tyto peněžní prostředky někdy vrátit. 

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou dlužník (vydlužitel) a věřitel (zapůjčitel). Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl dlužník nebo věřitel náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je výše půjčené částky a měnu, v níž je půjčená částka realizována.

Při smlouvě o zápůjčce peněz se zpravidla peníze půjčují úplatně, tedy na úrok. Aplikace smlouvy online umožňuje zadat buď výši příslušného úroku po celou dobu poskytnutí zápůjčky, nebo uvést pevnou částku, za kterou se zápůjčka poskytuje. Tato částka tak představuje vlastně zisk věřitele (zapůjčitele) při zapůjčování peněz. Pokud se týká úroku, tak je třeba si uvědomit, že jde o úrok za celou dobu poskytnutí zápůjčky – jde tedy o počet procent, které budou představovat zisk věřitele (zapůjčitele).

Zápůjčku je třeba vrátit buď jednorázově, pak je třeba uvést konkrétní datum, nebo ve splátkách. Při vracení zápůjčky ve splátkách je třeba uvést datum první splátky a počet splátek. Tyto splátky jsou měsíční a aplikace smlouvy-online si pak podle počtu splátek sama přepočítá jejich výši. Pokud jde o vracení zápůjčky ve splátkách, lze dojednat rovněž ztrátu výhody splátek. Ztráta výhody splátek znamená, že pokud dlužník (vydlužitel) neuhradí některou splátku řádně nebo včas, stanou se splatné všechny zbývající splátky, tedy že dlužník (vydlužitel) má zápůjčku vrátit okamžitě.

Zápůjčku lze poskytnout buď v hotovosti, nebo převodem na bankovní účet, v takovém případě je třeba uvést číslo bankovního účtu, na který má být částka poukázána.

Zápůjčku lze rovněž vracet buď v hotovosti, nebo převodem na účet, v tom případě je třeba uvést číslo účtu, na který má dlužník povinnost půjčku vrátit.

Povinnost dlužníka vrátit půjčku lze rovněž zajistit smluvní pokutou. Smluvní pokutu lze zvolit buď účtovanou ve výši 5 % ze zapůjčené částky za každý měsíc prodlení se zaplacením této částky a nebo ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

Aplikace smlouvy-online rovněž umožňuje dohodnout se o způsobu řešení sporu. Zpravidla půjde o vymáhání vrácení zápůjčky, případně zaplacení smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře a nebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší (při vymáhání menších částek cca do 50.000,-Kč), ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále výše zápůjčky, výši úroků nebo částky, kterou chce věřitel (zapůjčitel) za poskytnutí půjčky, a datum, do kdy chce věřitel (zapůjčitel) zápůjčku vrátit.

Vygenerovanou smlouvu o zápůjčce peněz si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva o zápůjčce peněz uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak dlužník (vydlužitel), tak věřitel (zapůjčitel).

V rámci posílení právní jistoty je možné plnění smlouvy (zejména zaplacení příslušných finančních částek) zajistit dalšími právními instrumenty jako je směnka anebo uznání dluhu.

Pokud byste chtěli půjčovat peněz podnikatelským způsobem (trvale a opakovaně za účelem dosažení zisku), pak je třeba se seznámit i se zákonem o spotřebitelském úvěru (zákon č. 145/2010 Sb.). Tento zákon nutí poskytovatele spotřebitelských úvěrů plnit vůči dlužníkům (spotřebitelům) velmi mnoho informačních povinností. Tuto smlouvu je možné sice využít jako základ při poskytování spotřebitelských úvěrů, ale je třeba ji doplnit ještě o další informace, které v ní obsaženy nejsou. Pokud byste chtěli poskytovat spotřebitelské úvěry, pak by bylo nejvhodnější, abychom Vám udělali smlouvy na míru podle Vašich potřeb. V takovém případě využijte kontakty uvedené na tomto webu.

Vzory
smluv: