On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK AK Mgr. Pavly Kosové je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat zápůjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Licenční smlouva k výkonu práv duševního vlastnictví

 Poskytovatel:

 Poskytovatel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Nabyvatel:

 Nabyvatel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:


 Právo duševního vlastnictví k němuž se poskytuje licence Rozsah licence

Stanovení časového rozsahu


Stanovení územního rozsahu


Stanovení množstevního rozsahu


 Odměna za poskytnutí licence a platební podmínky


Měna:


Způsob placení

Ztráta výhody splátek:


 Práva a povinnosti


Poskytnutí licence jako výhradní/nevýhradní

Možnost poskytnout podlicenci a postoupit získaná práva:

Povinnost licenci využít

Souhlas nabyvatele se zápisem licence do příslušného rejstříku:


 Stanovení sankcí


Smluvní pokuta při porušení povinnosti užít dílo pouze za účelem, v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou.


Sjednání úroků z prodlení:

 Řešení sporůLicenční smlouva k výkonu práva duševního vlastnictví

Licenční smlouva k výkonu práva duševního vlastnictví je obecným typem licenční smlouvy, kdy nehmotným statkem, k němuž se uděluje oprávnění tento nehmotný statek užít může být v postatě cokoli (např. ochranná známka, vynález, databáze). Obdobně je možno užít tuto smlouvu s jistými modifikacemi i na užití autorského díla, nicméně vhodnější by bylo užít speciální typ).

Licenční smlouva je upravená v § 2358 a násl. občanského zákoníku. Licenční smlouvou poskytovateli poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednané omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujendáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.

Ve smlouvě je třeba kromě identifikace práva k jehož výkonu se licence uděluje (např. právo k ochranné známce zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. 125466) a přesně vymezit i rozsah udělené licence. Rozsah licence se stanoveuje zpravidla ve třech rovinách, v rovině časové (např. 1 měsíc), územní (např. území České republiky) a věcné - množstevní (např. 200.0000 výrobků označených ochrannou známkou).

Důležitou součástí licenční smlouvy je rozmyslet si, zda je licence poskytována jako výhradní nebo nevýhradní, přičemž výhradní licence znamená, že poskytovatel nemá možnost udělit tutéž licenci i někomu jinému. Rovněž je třeba zvolit, zda má nabyvatel licence povinnost licenci využít či nikoli, jakož i to, zda je oprávněn udělit podlicenci, případně licenci postoupit někomu jinému.

Licenční smlouva je tradičně úplatná, takže je třeba zvolit výši odměny za poskytnutí licenci a mechanismus jejího zaplacení. Možnosti jsou placení ve splátkách a nebo jendorázově do 1 měsíce po uzavření smlouvy.

Aplikace smlouvy-online dává možnost zajistit plnění některých povinností smluvní pokutou. A to povinnosti vykonávat licenci jenom v rozsahu stanoveným v licenční smlouvě. Smluvní pokuta je nastavena ve výši desetinásobku sjednané odměny. Sankcí za pozdní platbu licenční osměny jsou úroky z prodlení, které jsou stanovené nařízením vlády a nebo je zde možnost volby ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Další položkou je možnost výběru ohledně způsobu řešení sporu vyvolaných licenční smlouvou. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší (zpravidla při vymáhání dluhu měnším než 50.000,-Kč), ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis příslušné licence - účelu, rozsahu a způsobu užití díla.

Vygenerovanou licenční smlouvu si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla licenční smlouva uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak autor, tak nabyvatel.

Je třeba si uvědomit, že aplikace smlouvy-onlice má svoje limity, takže pokud o právu duševního vlatsnictví nic moc nevíte, nebo byste měli nějaké speciální požadavky, pak by bylo vhodnější udělat Vám licenční smlouvu na míru. V takovém případě využijte těchto kontaktů.

Vzory
smluv: