On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK Kovář & Šalomoun je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat půjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás

Smlouva o půjčce peněz

 Věřitel:

 Věřitel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Dlužník:

 Dlužník - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Půjčka


Měna půjčky:Úroky z půjčky:%


zvolené měny půjčky.


Doba a způsob vrácení půjčky:Ztráta výhody splátek:


Způsob poskytnutí půjčky
Způsob vrácení půjčky:
Sankce:
Smlouva o půjčce peněz

Smlouva o půjčce peněz je speciálním derivátem smlouvy o půjčce.  Smlouvou o půjčce peněz přenechává věřitel dlužníkovi peníze, a dlužník se zavazuje peníze vrátit po uplynutí dohodnuté doby.

Smlouva o půjčce peněz je smluvní typ, který se velice blíží smlouvě o úvěru. Rozdíly mezi nimi nejsou velké, protože vždy jde o to, že věřitel někomu dává k dispozici peněžní prostředky a dlužník má tyto peněžní prostředky někdy vrátit.  Ohledně rozdílů mezi smlouvou o půjčce a smlouvou o úvěru se Nejvyšší soud ČR vyjádřil ve svém rozhodnutí 32 Cdo 922/2007 tak, že zatímco ze smlouvy o úvěru vzniká věřiteli povinnost rezervovat a na žádost dlužníka poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky do sjednané výše a dlužníkovi vzniká právo (nikoliv povinnost) úvěr čerpat a povinnost poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit úroky, pak smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi peníze nebo jiné druhově určené věci a dlužník se zavazuje ve sjednané době peníze nebo jiné druhově určené věci vrátit. Ze smlouvy o úvěru lze plnit ve prospěch dlužníka i třetím osobám (např. úhradou faktur jeho dodavatelům), avšak smlouvou o půjčce lze přenechat peníze pouze dlužníkovi (popřípadě jeho zástupci). Smlouva o půjčce vznikne na rozdíl od smlouvy o úvěru až plněním věřitele. Předmětem smlouvy o úvěru jsou peněžní prostředky, je možno je poskytnout i převodem z účtu na účet, avšak na základě smlouvy o půjčce, věřitel přenechává dlužníkovi peníze, jako věci určené podle druhu, a tudíž přenechává pouze bankovky a mince.

Nutno říci, že uvedený názor Nejvyššího soudu ČR není zcela jednotně přijímán, zejména pokud se týká toho, že při smlouvě o půjčce by se měly peníze vyplácet v hotovosti, protože, když by se poslaly na účet, šlo by o smlouvu o úvěru.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou dlužník a věřitel. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl dlužník nebo věřitel náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je výše půjčené částky a měnu, v níž je půjčená částka realizována.

Při smlouvě o půjčce peněz se zpravidla peníze půjčují úplatně, tedy na úrok. Aplikace smlouvy online umožňuje zadat buď výši příslušného úroku po celou dobu poskytnutí půjčky, nebo uvést pevnou částku, za kterou se půjčka poskytuje. Tato částka tak představuje vlastně zisk věřitele při půjčování peněz. Pokud se týká úroku, tak je třeba si uvědomit, že jde o úrok za celou dobu poskytnutí půjčky – jde tedy o počet procent, které budou představovat zisk věřitele.

Půjčku je třeba vrátit buď jednorázově, pak je třeba uvést konkrétní datum, nebo ve splátkách. Při vracení půjčky ve splátkách je třeba uvést datum první splátky a počet splátek. Tyto splátky jsou měsíční a aplikace smlouvy-online si pak podle počtu splátek sama přepočítá jejich výši. Pokud jde o vracení půjčky ve splátkách, lze dojednat rovněž ztrátu výhody splátek. Ztráta výhody splátek znamená, že pokud dlužník neuhradí některou splátku řádně nebo včas, stanou se splatné všechny zbývající splátky, tedy že dlužník má půjčku vrátit okamžitě.

Půjčku lze poskytnout buď v hotovosti, nebo převodem na bankovní účet, v takovém případě je třeba uvést číslo bankovního účtu, na který má být částka poukázána.

Půjčku lze rovněž vracet buď v hotovosti, nebo převodem na účet, v tom případě je třeba uvést číslo účtu, na který má dlužník povinnost půjčku vrátit.

Povinnost dlužníka vrátit půjčku lze rovněž zajistit smluvní pokutou. Smluvní pokutu lze zvolit buď účtovanou ve výši 5 % z půjčené částky za každý měsíc prodlení se zaplacením této částky a nebo ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

Aplikace smlouvy-online rovněž umožňuje dohodnout se o způsobu řešení sporu. Zpravidla půjde o vymáhání vrácení půjčky, případně zaplacení smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun a nebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší, ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále výše půjčky, výši úroků nebo částky, kterou chce věřitel za poskytnutí půjčky, a datum, do kdy chce věřitel půjčku vrátit.

Vygenerovanou smlouvu o půjčce peněz si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva o půjčce peněz uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak dlužník, tak věřitel.

V rámci posílení právní jistoty je možné plnění smlouvy (zejména zaplacení příslušných finančních částek) zajistit dalšími právními instrumenty jako je směnka anebo uznání dluhu.

Vzory
smluv: