On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK Kovář & Šalomoun je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat půjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

 Pronajímatel:

 Pronajímatel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Nájemce:

 Nájemce - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Pronajímaný nebytový prostor

Pronajímaný nebytový prostor


 Měna:


Doba nájmu


Placení nájmu:


Kauce při sjednání nájmu:


Smluvní pokuta při pozdním placením nájmu:


Smluvní pokuta při pozdním vrácení předmětu nájmu:


Možnost dát věc do podnájmu:


Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor je speciální variantou nájemní smlouvy, a je upravená jednak v zákoně č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor a dále v občanském zákoníku. Smlouvou o nájmu nebytových prostot pronajímatel přenechává za úplatu nájemci nebytový prostor, aby ho dočasně (ve sjednané době) užíval.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou pronajímatel a nájemce nebytového prostoru. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl pronajímatel nebo nájemce náležitě identifikován.

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor vyžaduje, aby smlouva o nájmu nebytových prostor měla specifikovaný účel, k němuž je uzavírána. Zpravidla je tímto účelem podnikání. Tento účel je třeba přesně vymezit. Pokud bude nebytový prostor používán k podnikání, je vhodné účel nájmu pojmenovat tak jako činnost, která se v něm bude provozovat. Pokud je k provozování této činnosti třeba živnostenské oprávnění, pak je vhodné účel nájmu pojmenovat stejně jako živnostenské oprávnění. Např. na provozování restaurace je třeba živnostenský list na hostinskou činnost, potom účelem nájmu bude provozování hostinské činnosti.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace pronajímaného nebytového prostoru.  Tato smlouva je určena k pronajímání nebytového prostoru. Pokud chcete pronajmout jinou věc než nebytový prostor, použijte obecnou smlouvu o nájmu, a pokud chcete pronajmout byt, použijte smlouvu o nájmu bytu.

K identifikaci předmětu nájmu je třeba vyplnit přesnou adresu nebytového prostoru, počet místností nebytového prostoru, příslušenství nebytového prostoru jako je např. sklep, kotelna, sklad a vybavení nebytového prostoru jako je např. kuchyňská linka, dřez, vana, karma atd.

Rovněž je třeba vyplnit výši měsíčního nájemného a výši záloh za plnění spojené s užíváním nebytového prostoru (voda, plyn, elektřina).

Důležitou součástí nájemní smlouvy je doba nájmu. Tato doba může být stanovena jako určitá nebo neurčitá. V případě stanovení určité doby je třeba uvést počátek a konec nájmu. Nájem v tomto případě končí uplynutím doby. Nájem lze rovněž uzavřít na dobu neurčitou, v tomto případě lze nájem vypovědět a nájem končí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní lhůta je tři měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi

Nájemné a zálohy za plnění spojené s užíváním nebytového prostoru lze hradit kdykoli na základě výzvy (faktury) učiněné pronajímatelem, případně v měsíčních splátkách, které jsou splatné vždy dopředu. Obvyklejší formou jsou měsíční splátky, a proto je tento způsob placení nájemného v aplikaci smlouvy on-line jaksi předzaškrtnut.

Pronajímatel je oprávněn při sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem. Výše složených peněžních prostředků se rovná trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním nebytového prostoru. Jde vlastně o složení kauce. K tomu, zda bude pronajímatel tuto kauci požadovat, slouží další kolonka aplikace smlouvy on-line.

Ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru generované pomocí aplikace smlouvy-online se mohou vyskytovat dvě povinnosti nájemce. Jednak povinnost platit nájemné a dále povinnost vrátit pronajímateli po uplynutí doby nájmu nebytový prostor v odpovídajícím stavu. Obě tyto povinnosti lze zajistit smluvní pokutou. Pokud chcete příslušnou povinnost zajistit smluvní pokutou, je třeba zaškrtnout příslušnou kolonku.

Při vytváření nájemní smlouvy pomocí aplikace smlouvy on-line je rovněž třeba rozhodnout se, zda nájemce je oprávněn dát nebytový prostor do podnájmu či nikoli.

Poslední položkou je možnost výběru ohledně způsobu řešení sporu vyvolaných smlouvou o nájmu nebytového prostoru. Zpravidla půjde o vymáhání dlužného nájemného, případně zaplacení smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší, ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis pronajímaného nebytového prostoru, výši nájemného a záloh za plnění spojená s užíváním nebytového prostoru, a dále trvání nájmu.

Vygenerovanou smlouvu o nájmu nebytového prostoru si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva o nájmu nebytového prostoru uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak pronajímatel, tak nájemce.

Vzory
smluv: