On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK Kovář & Šalomoun je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat půjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás

Smlouva o půjčce

 Věřitel:

 Věřitel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Dlužník:

 Dlužník - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Půjčka


Úplata za poskytnutí půjčky:
 


Smluvní pokuta při pozdním vrácení věci:

Smluvní pokuta při pozdním zaplacení peněžité částky jako úplaty
za poskytnutí půjčky:


 


Smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce je upravená v § 657 a 658 občanského zákoníku. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.

Smlouva o půjčce je smluvní typ, který se používá na poskytnutí genericky určené věci, což jsou věci určené podle druhu, jako jsou např. peníze, obilí, uhlí (věci určené množstvím a jakostí). Pokud jde o užívání věcí určených individuálně, pak se na jejich užívání používá nájemní smlouva. Jestliže budete někomu půjčovat peníze, využijte raději speciálně upravenou smlouvu o půjčování peněz nebo smlouvu o úvěru.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou dlužník a věřitel. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl dlužník nebo věřitel náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace půjčené věci. Z povahy věci plane, že musí jít o věc určenou podle druhu (tedy např. 100 kg brambor), pokud by šlo o „půjčení“ individuálně určené věci – např. jízdního kola, použijte smlouvu o nájmu.

Při smlouvě o půjčce lze dohodnout rovněž úplatu za půjčení věci. Úplata se realizuje buď penězi, nebo vrácením většího množství půjčené věci. V aplikaci smlouvy-online je tak třeba si vybrat, zda bude půjčka realizována bezúplatně, nebo úplatně zaplaceném peněžité částky nebo plněním většího množství půjčené věci.

Při zaplacení peněžité částky je třeba uvést částku, kterou věřitel za půjčení věci požaduje a rovněž datum, kdy chce tuto částku zaplatit.

Další důležitou součástí smlouvy o půjčce je uvedení data, do kdy má dlužník věřiteli půjčku vrátit.

Ve smlouvě o půjčce generované aplikaci smlouvy-online se mohou vykytovat dvě povinnosti dlužníka. Jednak povinnost vrátit půjčku a dále povinnost zaplatit za poskytnutí půjčky věřiteli určitou částku. Obě tyto povinnosti lze zajistit smluvní pokutou.

Povinnost vrátit půjčenou věc řádně a včas je zajištěna smluvní pokutou ve výši, kterou si určíte sami. Aplikace umožňuje smluvní pokutu účtovat po týdnech prodlení, případně po měsících prodlení.

Povinnost dlužníka zaplatit za poskytnutí půjčku určitou částku lze rovněž zajistit smluvní pokutou. Smluvní pokutu lze zvolit buď účtovanou ve výši 5 % z této částky za každý měsíc prodlení se zaplacením této částky a nebo ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.¨

Poslední položkou je možnost výběru ohledně způsobu řešení sporu vyvolaných touto smlouvou. Zpravidla půjde o vymáhání vrácení půjčky, případně zaplacení úplaty za půjčku nebo smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší, ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis půjčené věci, výši úplaty a datum do kdy chcete půjčku vrátit, případně zaplatit úplatu za poskytnutí půjčky.

Vygenerovanou smlouvu o půjčce si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva o půjčce uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak dlužník, tak věřitel.

V rámci posílení právní jistoty je možné plnění smlouvy (zejména zaplacení příslušných finančních částek) zajistit dalšími právními instrumenty jako je směnka anebo uznání dluhu.

Vzory
smluv: