On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK Kovář & Šalomoun je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat půjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás

Smlouva o nájmu bytu

 Pronajímatel:

 Pronajímatel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Nájemce:

 Nájemce - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Pronajímaný byt


 Měna:


Doba nájmu


Placení nájmu:


Kauce při sjednání nájmu:


Smluvní pokuta při pozdním placením nájmu:


Smluvní pokuta při pozdním vrácení předmětu nájmu:


Možnost dát věc do podnájmu:


Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu je speciální variantou nájemní smlouvy, a je upravená v § 685 a násl. občanského zákoníku. Smlouvou o nájmu bytu pronajímatel přenechává za úplatu nájemci byt, aby ho dočasně (ve sjednané době) užíval.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou pronajímatel a nájemce. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl pronajímatel nebo nájemce náležitě identifikován.

Další formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je identifikace pronajímaného bytu.  Tato smlouva je určena k pronajímání bytu. Pokud chcete pronajmout jinou věc než byt, použijte obecnou  smlouvu o nájmu, a pokud chcete pronajmout nebytový prostor použijte smlouvu o nájmu nebytového prostoru.

K identifikaci předmětu nájmu je třeba vyplnit přesnou adresu bytu, počet místností bytu, příslušenství bytu jako je např. sklep a vybavení bytu jako je např. kuchyňská linka, dřez, vana, karma atd.

Rovněž je třeba vyplnit výši měsíčního nájemného a výši záloh za plnění spojené s užíváním bytu (voda, plyn, elektřina).

Důležitou součástí nájemní smlouvy je doba nájmu. Tato doba může být stanovena jako určitá nebo neurčitá. V případě stanovení určité doby je třeba uvést počátek a konec nájmu. Nájem v tomto případě končí uplynutím doby. Nájem lze rovněž uzavřít na dobu neurčitou, v tomto případě lze nájem vypovědět a nájem končí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

Nájemné a zálohy za plnění spojené s užíváním bytu lze hradit kdykoli na základě výzvy (faktury) učiněné pronajímatelem, případně v měsíčních splátkách, které jsou splatné vždy dopředu. Obvyklejší forma jsou měsíční splátky, a proto je tento způsob placení nájemného v aplikaci smlouvy on-line jaksi předzaškrtnut.

Dle § 686a občanského zákoníku je pronajímatel oprávněn při sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem. Výše složených peněžních prostředků nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Jde vlastně o složení kauce. K tomu, zda bude pronajímatel tuto kauci požadovat, slouží další kolonka aplikace smlouvy on-line.

Ve smlouvě o nájmu bytu generované pomocí aplikace smlouvy-online se mohou vyskytovat dvě povinnosti nájemce. Jednak povinnost platit nájemné a dále povinnost vrátit pronajímateli po uplynutí doby nájmu byt v odpovídajícím stavu. Obě tyto povinnosti lze zajistit smluvní pokutou. Pokud chcete příslušnou povinnost zajistit smluvní pokutou, je třeba zaškrtnout příslušnou kolonku.

Při vytváření nájemní smlouvy pomocí aplikace smlouvy on-line je rovněž třeba rozhodnout se, zda nájemce je oprávněn dát byt do podnájmu či nikoli.

Poslední položkou je možnost výběru ohledně způsobu řešení sporu vyvolaných smlouvou o nájmu bytu. Zpravidla půjde o vymáhání dlužného nájemného, případně zaplacení smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší, ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále popis pronajímaného bytu, výši nájemného a záloh za plnění spojená s užíváním bytu, a dále trvání nájmu.

Vygenerovanou smlouvu o nájmu bytu si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva o nájmu bytu uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak pronajímatel, tak nájemce.

Vzory
smluv: