On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK Kovář & Šalomoun je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat půjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás

Smlouva o úvěru

 Věřitel:

 Věřitel - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Dlužník:

 Dlužník - fyzická osoba.

Bydliště:

Ostatní údaje:

 Úvěr

Měna:Úroky z úvěru:% 


Způsob vrácení úvěru:


Ztráta výhody splátek:


Sankce:Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru je upravena v § 497 – 507 obchodního zákoníku. Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Smlouva o úvěru v aplikaci smlouvy-online je udělána tím nejjednodušším způsobem, tedy že dlužník o poskytnutí peněžních prostředků požádat zároveň při uzavírání smlouvy o úvěru, proto se smlouva o úvěru velmi podobá smlouvě o půjčce peněz.

Rozdíly mezi smlouvou o úvěru a smlouvou o půjčce peněz nejsou velké, protože vždy jde o to, že věřitel někomu dává k dispozici peněžní prostředky a dlužník má tyto peněžní prostředky někdy vrátit.  Ohledně rozdílů mezi smlouvou o půjčce a smlouvou o úvěru se Nejvyšší soud ČR vyjádřil ve svém rozhodnutí 32 Cdo 922/2007 tak, že zatímco ze smlouvy o úvěru vzniká věřiteli povinnost rezervovat a na žádost dlužníka poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky do sjednané výše a dlužníkovi vzniká právo (nikoliv povinnost) úvěr čerpat a povinnost poskytnuté prostředky vrátit a zaplatit úroky, pak smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi peníze nebo jiné druhově určené věci a dlužník se zavazuje ve sjednané době peníze nebo jiné druhově určené věci vrátit. Ze smlouvy o úvěru lze plnit ve prospěch dlužníka i třetím osobám (např. úhradou faktur jeho dodavatelům), avšak smlouvou o půjčce lze přenechat peníze pouze dlužníkovi (popřípadě jeho zástupci). Smlouva o půjčce vznikne na rozdíl od smlouvy o úvěru až plněním věřitele. Předmětem smlouvy o úvěru jsou peněžní prostředky, je možno je poskytnout i převodem z účtu na účet, avšak na základě smlouvy o půjčce, věřitel přenechává dlužníkovi peníze, jako věci určené podle druhu, a tudíž přenechává pouze bankovky a mince.

Nutno říci, že uvedený názor Nejvyššího soudu ČR není zcela jednotně přijímán, zejména pokud se týká toho, že při smlouvě o půjčce by se měly peníze vyplácet v hotovosti, protože, když by se poslaly na účet, šlo by o smlouvu o úvěru.

Při aplikaci smlouvy on-line je důležité přesně specifikovat smluvní strany, kterými jsou dlužník a věřitel. Zde záleží na tom, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Obě tyto osoby mají ve formuláři připraveny kolonky, které je třeba řádně vyplnit, aby byl dlužník nebo věřitel náležitě identifikován.

Důležitou formulářovou položkou, kterou je třeba vyplnit, je výše úvěru (poskytnuté částky).


Při smlouvě o úvěru je podstatnou náležitostí smlouvy rovněž úrok, na který se peněžní částka poskytuje. Aplikace smlouvy-online umožňuje zadat buď výši příslušného úroku za každý měsíc poskytnutí úvěru, nebo uvést pevnou částku, za kterou se úvěr poskytuje. Tato částka tak představuje vlastně zisk věřitele při poskytování úvěru. Pokud se týká úroku, tak je třeba si uvědomit, že jde o úrok za každý měsíc poskytnutí úvěru.

Úvěr se poskytuje na určitou dobu, tato doba se určuje v měsících, proto je třeba uvést počet měsíců, na kolik se úvěr poskytuje.

Dlužník má povinnost vrátit úvěr (poskytnutou peněžní částku) a zaplatit úroky buď jednorázově, nebo ve splátkách průběžně placených po dobu poskytnutí úvěru. Výše splátky se generuje automaticky podle počtu splátek, který je stejný jako počet měsíců, na který je úvěr poskytnut. Při vracení úvěru ve splátkách lze sjednat ztrátu výhody splátek. Ztráta výhody splátek znamená, že pokud dlužník neuhradí některou splátku řádně nebo včas, stanou se splatné všechny zbývající splátky, tedy že dlužník má úvěr vrátit okamžitě.

Za účelem právní jistoty dlužníka i věřitele je třeba přesně vymezit, kdy byl úvěr dlužníkovi poskytnut. Od tohoto dne se totiž počítá ona doba poskytnutí úvěru. Tímto dnem poskytnutí úvěru se rozumí den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky odepsány z účtu věřitele. Věřitel tak má zcela jasno, kdy nastal den poskytnutí úvěru. Dlužníkovi logicky přijdou peníze na účet později, proto je třeba počítat, že den poskytnutí úvěru nastal o dna až tři dny dříve, než dlužníkovi poskytnuté peněžní prostředky přišly na účet.

Povinnost dlužníka vrátit úvěr a zaplatit úroky lze rovněž zajistit smluvní pokutou. Smluvní pokutu lze zvolit buď účtovanou ve výši 5 % z půjčené částky za každý měsíc prodlení se zaplacením této částky a nebo ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

Aplikace smlouvy-online rovněž umožňuje dohodnout se o způsobu řešení sporu. Zpravidla půjde o vymáhání vrácení úvěru, případně zaplacení smluvní pokuty. Na výběr jsou tři možnosti. Jednak že spory bude rozhodovat obecný soud, nebo zvolený soud podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun anebo rozhodce. Rozhodovat spor v rozhodčím řízení (přes rozhodce) bývá dražší, ale zpravidla mnohem rychlejší než při rozhodování sporu v soudním řízení. Pokud zvolíte rozhodování sporu rozhodcem nebo soudem určeným podle sídla advokátní kanceláře Kovář & Šalomoun, pak výrazně ušetříte náklady na právní zastoupení při vymáhání plnění ze smlouvy (více informací zde).

Při využívání aplikace smlouvy-online nezapomeňte řádně vyplnit příslušné kolonky, zejména identifikaci subjektů, a dále výše úvěru, výši úroků nebo částky, kterou chce věřitel za poskytnutí úvěru, počet měsíců na kolik se poskytuje úvěr.

Vygenerovanou smlouvu o úvěru si přečtěte, a pokud by se Vám na ní něco nezdálo, zkuste si smlouvu vygenerovat znovu, tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.  Aby byla smlouva o úvěru uzavřená, je třeba, aby ji podepsal jak dlužník, tak věřitel.

V rámci posílení právní jistoty je možné plnění smlouvy (zejména zaplacení příslušných finančních částek) zajistit dalšími právními instrumenty jako je směnka anebo uznání dluhu.

Vzory
smluv: