On-line smlouvy, uzavírání smluv, inzerce půjček
smlouvy    <<   >>    KONTAKTY

právní služby

AK Kovář & Šalomoun je Vám k dispozici při vymáhání plnění ze smluv a dalších dokumentů, které byly vytvořeny v aplikaci On-line smlouvy.

VÍCE >>    

půjčky online

Připravili jsme nový server půjčky on-line, který nabídne přiležitost inzerovat půjčky peněz a uzavírat o nich smlouvy prostřednictvím internetové aplikace.

on-line smlouvy od nás pro Vás | on-line půjčky od Vás pro Vás

Obchodní podmínky
pro použití internetové aplikace on-line půjčky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetové aplikace on-line půjčky na adrese http://www.pravnipraxe.eu (dále jen „on-line půjčky“).
 2. Provozovatelem  internetové  aplikace on-line půjčky je společnost Metamorfózy, s.r.o., Bráfova tř. 770/52, 674 01I Třebíč, Horka-Domky,IČ: 277 30 361       , zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55178 (dále jen „provozovatel“).
 3. Uživatelem aplikace on-line půjčky je každý, kdo aplikaci využívá k nabízení nebo k získávání půjček (dále jen „uživatel“).
 4. Aplikace on-line půjčky slouží k poskytování půjček a úvěrů (dále jen „půjčky“) prostřednictvím uzavírání smlouvy o půjčce (úvěru) mezi věřitelem a dlužníkem na dálku prostřednictvím internetové aplikace.

II. Nabízení půjček

 1. Prostřednictvím aplikace on-line půjčky je možné nabízet půjčky.
 2. Půjčka se nabízí vyplněním údajů na přihlašovacím formuláři ohledně:
  • rozsahu půjčované částky (od … do)
  • výši úroku z půjčované částky za dobu poskytnutí půjčky
  • doby, na kterou je půjčka poskytnuta (v měsících)


  a volbou mezi těmito součástmi smlouvy o půjčce

  • způsobem splacení půjčky (jednorázově nebo v měsíčních splátkách)
  • způsobem zajištění vrácení půjčky (bez smluvní pokuty, smluvní pokutou ve výši 5 % z půjčené částky za každý měsíc prodlení nebo smluvní pokutou ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení)
  • způsobem řešení sporu (rozhodcem, obecným soudem žalovaného nebo Okresním soudem v Třebíči z důvodu privilegovaného režimu právního zastoupení dle čl. VIII těchto obchodních podmínek)

III. Vznik smlouvy o půjčce

 1. Uživatel je oprávněn do nabídky půjčky presentované v aplikaci on-line půjčky doplnit svoje identifikační údaje a konkrétní částku, o jejíž půjčení má zájem. Aplikace on-line půjčky pak vygeneruje automaticky uživateli smlouvu o půjčce. Tuto automaticky vygenerovanou smlouvu může uživatel na straně dlužníka s věřitelem, který uvedenou půjčku nabízí, uzavřít.
 2. Předpokladem vzniku smlouvy o půjčce je doručení písemného vyhotovení této smlouvy, které je podepsané dlužníkem, věřiteli.
 3. Věřitel je povinen převést peněžní částku ve výši poskytnuté půjčky na účet dlužníka do pěti dnů od obdržení písemného vyhotovení smlouvy o půjčce podepsaného dlužníkem. Pokud věřitel v této lhůtě peněžní částku ve výši poskytnuté půjčky na účet dlužníka nepřevede, smlouva uzavřena není. To znamená, že převedení částky, která nedosahuje výše poskytnuté půjčky, jakož i převedení částky ve výši poskytnuté půjčky avšak po lhůtě 5 dnů od obdržení písemného vyhotovení smlouvy o půjčce, je plněním bez právního důvodu. Dnem převodu peněžní částky na účet dlužníka se rozumí den, kdy byla peněžní částka odepsána z účtu věřitele.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace on-line půjčky nabízet nebo se ucházet o půjčky, které jsou nabízeny prostřednictvím aplikace on-line půjčky.
 2. Uživatel je povinen uvádět při použití on-line půjčky pravdivé informace, které nemohou způsobit újmu třetím osobám ani provozovateli.
 3. Uživateli je zakázáno zneužívat aplikaci on-line půjčky. Za zneužití aplikace on-line půjčky se považuje zejména nabízení půjček nikoli za účelem poskytnutí půjčky na základě smlouvy o půjčce vygenerované pomocí aplikace on-line půjčky, ale za účelem získání kontaktu na zájemce o poskytnutí půjčky, kterému pak uživatel nebo někdo jiný nabídne uzavření smlouvy o půjčce nebo o úvěru za jiných podmínek, než prostřednictvím aplikace on-line půjčky.
 4. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace on-line půjčky uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje tyto obchodní podmínky.

V. Úplata za užívání aplikace

 1. Uživatel je oprávněn ucházet se o půjčky nabízené prostřednictvím internetové aplikace on-line půjčky zcela zdarma.
 2. Uživatel je oprávněn zveřejnit prostřednictvím aplikace on-line půjčky 3 nabídky půjček zdarma. Zveřejnění více nabídek než 3 je provozovatelem zpoplatněno dle příslušného tarifu.
 3. Tarif mini zahrnuje oprávnění zveřejnit prostřednictvím aplikace on-line půjčky až 10 nabídek půjček. Oprávnění se poskytuje na 1 rok a uživatel je povinen provozovateli za užití systému on-line půjčky zaplatit 1.000,-Kč bez DPH. Předpokladem využití tarifu mini je uzavření smlouvy s provozovatelem, která je ke stažení zde .
 4. Tarif maxi zahrnuje oprávnění zveřejnit prostřednictvím aplikace on-line půjčky až 100 nabídek půjček. Oprávnění se poskytuje na 1 rok a uživatel je povinen provozovateli za užití systému on-line půjčky zaplatit 5.000,-Kč bez DPH. Předpokladem využití tarifu maxi je uzavření smlouvy s provozovatelem, která je ke stažení zde .

VI. Ochrana práv uživatelů

 1. Pokud uživatel poruší zákaz zneužití aplikace on-line půjčky tím, že kontakt uživatele (dlužníka), který mu zaslal podepsanou smlouvu o půjčce vygenerovanou prostřednictvím aplikace on-line půjčky, využije k tomu, že mu nabídne nebo umožní cizí osobě, aby dlužníkovi nabídla, uzavření jiné smlouvy o půjčce nebo o úvěru, než smlouvy o půjčce vygenerované prostřednictvím aplikace on-line půjčky, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu za každý takový případ ve výši 1/3 z hodnoty nabízených peněžních prostředků, nejméně však 10.000,-Kč. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
 2. Provozovatel upozorňuje uživatele, že předpokladem vzniku smlouvy o půjčce není, aby byl podpis dlužníka na smlouvě o půjčce úředně ověřen. Doporučuje však věřitelům, aby poskytovali peněžní prostředky dlužníkovi pouze tehdy, pokud bude jeho podpis na smlouvě úředně ověřen, protože pak má jistotu, že smlouvu podepsal dlužník.

VII. Zproštění odpovědnosti

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za právní vztahy, které vzniknou mezi věřitelem a dlužníkem na základě uzavřené smlouvy o půjčce. Provozovatel tak nenese odpovědnost zejména za poskytnutí půjčky věřitelem a vrácení půjčky dlužníkem.

VIII. Právní pomoc

 1. Aplikace on-line půjčky byla vyvinuta ve spolupráci s advokátní kanceláří Kovář & Šalomoun, která poskytuje na vymáhání pohledávek ze smluv generovaných prostřednictvím internetové aplikace on-line půjčky mimořádnou slevu (více informací na www.pravnipraxe.com ).
 2. Konkrétní podmínky právního zastoupení záleží na domluvě s advokátem, rozhodně však nebudou nákladnější než je nabídka uveřejněná na stránkách advokátní kanceláře www.pravnipraxe.com .
 3. Vzhledem k tomu, že advokátní kanceláří Kovář & Šalomoun sídlí v Třebíči, je jako jedna z možností řešení sporu uveden Okresní soud v Třebíči. Tato volba je výhodná z důvodu, že advokát nemusí kvůli soudu jezdit po celé republice, takže jsou náklady právního zastoupení prosty zbytečných nákladů  jako je cestovné a náhrada za ztrátu času stráveného advokátem na cestě k soudu.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Zpracování osobních údajů uživatelů, kteří nabízejí půjčku se děje za účelem nabízení půjčky, v rozsahu identifikačních údajů jako jsou jméno, příjmení, bydliště a rok narození. Způsoby zpracování jsou shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, zveřejňování, zpřístupňování, doplňování, úprava, blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou uživatel nabízí půjčky a doba, po kterou má tyto nabídky uložené v aplikaci on-line půjčky.
 3. Při využívání osobních údajů uživatelů, kteří se ucházejí o půjčku, za účelem vygenerování smlouvy o půjčce nedochází k ukládání osobních údajů na server, takže nejde o zpracování osobních údajů v dikci zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

X. Závěrečné ustanovení

 1. Registrací uživatele, který nabízí půjčky prostřednictvím aplikace on-line půjčky, dochází k vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto obchodní podmínky.
 2. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14-ti denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně Obchodních podmínek na http//www.pravnipraxe.eu.
 3. Podle takto změněných Obchodních podmínek se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek, se posuzují podle dosavadních Obchodních podmínek.
 4. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Okresní soud v Třebíči. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2010.

Vzory
smluv